Tuin van Medel

Enige tijd geleden zijn we gestart met het ontwikkelen van een volledig circulair kantoor op kavel P4 van het industriepark Medel te Tiel. Het project dat als werktitel ‘Tuin van Medel’ heeft meegekregen zal een voorbeeldfunctie moeten vervullen voor de gevestigde en nog te vestigen bedrijven op het industriepark Medel. Niet alleen door het hergebruik van materialen; een natuurinclusief gebouw met slim toegepaste vegetatie welke een positief effect heeft op klimaatopgave, luchtkwaliteit, biodiversiteit, stikstofconcentraties en waterbeheer. Groen brengt bovendien verkoeling in hete zomers.

Kantoorgebouwen zijn op het industrieschap Medel niet toegelaten, met uitzondering van een drietal locaties in het park. Wij hebben onszelf de voorwaarde gesteld om een duurzaam project te gaan realiseren, die het circulair bouwen een stap verder gaat brengen. Tot op heden zijn circulaire projecten, nieuwbouwprojecten die na 30 jaar kunnen worden gedemonteerd, en waarvan de bouwproducten weer kunnen worden hergebruikt. Wij willen geen 30 jaar wachten en nagaan of er al voldoende materialen voorhanden zijn, om reeds nu een dergelijk project te realiseren. We zijn ons bewust dat daar nog heel wat uitdagingen dienen te worden overwonnen. Maar juist deze uitdagingen maken het proces van het bouwen zo aantrekkelijk en inspirerend.

Van grijs naar groen

Klimaatverandering is een serieuze bedreiging en zal om een adequate oplossing vragen. Onze zomers worden heter en vooral stedelingen lijden daar onder. In de stad is het al gauw tot wel zeven graden warmer dan op het omringende platteland, doordat beton en baksteen warmte vasthouden. Ook regenbuien worden extremer. Waar tegels en asfalt overtollig water linea recta naar het riool laten stromen, biedt aanplant van groen juist de mogelijkheid om water op te vangen en vast te houden. Vegetatie zet CO2 om en vangt fijnstof af. Aanplant stimuleert bovendien de biodiversiteit: begroeiing trekt insecten en vogels aan. Minstens zo belangrijk: groen maakt mensen gelukkiger. Er ligt een enorme urgentie om onze leefomgeving groener te maken en problemen om te buigen naar kansen. Wij geloven in op de natuur gebaseerde oplossingen voor de klimaatopgave, stikstofproblematiek, energietransitie, watermanagement en verduurzaming van de landbouw.

Het tweede maaiveld.

Het tweede maaiveld blijft in Medel vrijwel onbenut. Hoewel industriepark Medel al bij de start werkt aan een groen en duurzaam bedrijventerrein, zijn we door de ontwikkelingen ingehaald voor wat betreft de initiële vertrekpunten. De vergrijzing van de kavels door terreinverharding met ‘dozen’ met platte daken vraagt om een meer inclusieve aanpak van de natuur bij toekomstige ontwerpen. Te denken valt aan vegetatiedaken, groene gevels, toepassing zonnepanelen, het maaiveld van de kavel inrichten met half verharding voor een goede infiltratie van regenwater, enz. Vegetatie houdt water vast, dat kan verdampen en zo verkoeling kan bieden. Het areaal van aan te planten bomen zou men kunnen verdubbelen om de CO2 opslag te vergroten. Deze vergroening zou niet te koste hoeven te gaan voor wat betreft de uitgifte van kavels.

Slimmere systemen

Onze leefomgeving is ontworpen om water zo snel mogelijk af te voeren. Ze zijn slecht toegerust op de uitersten: droogte en extreme neerslag. Er is behoefte aan slimmere systemen, die water kunnen opvangen, hergebruiken, laten infiltreren, of bij extreme hoeveelheden afvoeren. Daarover moet goed worden nagedacht. De veelgehoorde kritiek op vergroening is dat het veel grotere investering vraagt en ruimte kost die zo hard nodig is voor mobiliteit en verkeersbewegingen. Maar juist door deze beperkingen komen ongekende mogelijkheden binnen bereik.

Nieuwe groenere ontwerpen kunnen meer functies combineren dan nu gebruikelijk is: werken en recreëren gaan gelijk op met CO2-absorptie en het bufferen van regenwater. Op en tussen de gebouwen is veel meer mogelijk, terwijl tegelijkertijd de sociale interactie en levendigheid van het bedrijventerrein wordt gestimuleerd.

Non-Virgin

De footprint van het kantoorgebouw ‘Tuin van Medel’ zal niet leiden tot een vermindering van het aanwezige groen. Door toepassing van een groen dak zal er een compensatie zijn van het bestaande groen. Tegelijktijdig zullen we het dak inrichten voor ‘urban farming’. Hier zijn, kippen en eenden, maar ook moestuinen en bijentuinen. Deze daken zijn openbaar toegankelijk en worden met een hekwerk tegen vallen beschermd. Het terrein van de kavel zal voor het grootste deel worden ingericht met halfverharding en groen. Voor het parkeren gebruiken we riviergrind (zie ook kantoor industrieschap Medel) en een bijenweide met moestuin voor ontspanning en biodiversiteit.
Het bouwwerk zelf wordt samengesteld uit alleen natuurlijke materialen, die geen beroep doen op de reserves van onze aarde. Zoals sloopmateriaal en ‘non-virgin materials’. Voor de draagconstructie van kolommen kan worden gedacht aan boomstammen. De entree ligt in de kassen die tussen de twee vleugels van het gebouw is geplaatst. Hier is de ontvangst- en receptieruimte. Vanuit de vide wordt een de verdieping bereikt waar alleen lokale producten worden gekweekt, die vervolgens worden uitgeserveerd aan de bar. Het aanbod van eten en drinken zal om die reden alleen bestaan uit lokale producten die in de omgeving worden gekweekt. De Betuwe wordt nog steeds geroemd om zijn fruit. Vanaf deze insteekvloer worden de beide daken bereikt die met ‘urban farming’ het aanbod zullen complementeren.

Naar een duurzame logistiek

Het concept is een bedrijfsverzamelgebouw met al dan niet tijdelijke kantoorruimten. Het concept van de verzamelkantoren van ‘Spaces’ en ’Regus’ nemen we hierbij als uitgangspunt. Dus een grote ontvangstruimte met barista en royale zit- en werkplekken. Dit is in het centrale deel bestaande uit afgeschreven kassen die twee verdiepingen hoog zijn. Medel is langzaam gegroeid naar een logistieke hub in Nederland. Het valt dan ook aan te bevelen dat de gebruikers van dit kantoor een relatie hebben met het werkveld van logistiek. Hierbij valt te denken aan een innovatieve dienstverlening aan de gevestigde en zich nog te vestigen bedrijven. Ook zal ‘De tuin van Medel’ een visitekaartje dienen te zijn voor een duurzame transitie van de logistiek in Nederland. Voorts geeft het de bedrijven op Medel de kans om ruimten te huren, recepties en vrijdagmiddagborrels te organiseren, presentaties te verzorgen, gasten te ontvangen en kennis te verwerven. Een superieur gebouw die actief bijdraagt om de transitie naar een duurzame logistiek voor iedereen zichtbaar maakt.